ANA SAYFA        ÖNSÖZ        TARİHÇE        TÜZÜK        AVCILIK        AVCIYA ÖĞÜTLER        ATICILIK        NOSTALJİ        İLETİŞİM          

TÜM AVCILAR VE ATICILAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1: Derneğin adı:

Tüm Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği (T.A.A.K) olup, amblemi :

İçiçe iki halkadan oluşan bir çerçeve, iki halka arasında kalan kısımda koyu yeşil zemin üzerinde Derneğin adının baş harfleri ve kuruluş yılı olan 1947 tarihi, içteki haki renkli daire üzerinde uçmakta olan bir Kınalı Keklik Motifi şeklindedir.

MADDE 2: Derneğin Merkezi:

Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Adresi: Yeşilova Mahallesi, Atış Poligonu Sosyal Tesisleri, Eryaman – Ankara’dır.

MADDE 3: Derneğin Amacı:

 

a)     Üyelerine Avcılığın ve Atıcılık Sporunun gerektirdiği çağdaş bilgi ve deneyimleri kazandırmak için teorik ve pratik eğitimi vermek, bu konuda bilimsel toplantılar düzenlemek,

b)     Avcılık ve Atıcılık Yarışmaları düzenlemek, üyelerinin silah ruhsatı, avcılık belgesi, avlanma izin belgesi, v.b. belgelerini almasında yardımcı olmak,

c)     Doğanın ve soyu tükenme riski taşıyan av hayvanlarının ve diğer hayvanların korunması ve yaşam ortamlarının iyileştirilmesi konusunda üyelerini bilinçlendirmek ve bu konuda Çevre ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yapmak,

d)     Üyelerinin, sosyal, sportif ve eğlence gereksinimlerini karşılamak ve dayanışmalarını arttırmak üzere Lokal açmak, işletmek veya işlettirmek,

e)     Üyelerinin amatör balıkçılıkla ilgili bilgilerini arttırmak üzere, teorik ve pratik eğitimi vermek ve bu konudaki resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, üyelerinin amatör balıkçılık belgesi almalarına yardımcı olmak,

f)      Üyelerini, Atıcılık Sporu konusunda özendirmek, eğitmek ve bu sporcuların yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara katılmalarını sağlamak üzere gerekli girişimlerde bulunmak,

g)     Üyelerine, deniz teknesi ve motoru hakkında teknik ve pratik bilgiler vermek üzere gereken önlemleri almak, Amatör Denizci Belgesi alınmasına yardımcı olmak,

 

MADDE 4: Derneğin Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı İş ve İşlemler:

 

a)     Dernek amacını gerçekleştirmek için, yeni üyelerin katılmasını özendirir ve kaydeder, Avcı Eğitimi Kursları düzenler,

b)     Gelir getirici projeler yapar, Atış yarışması, Av Bayramı, kokteyl, çay, piknik, gezi ve piyango düzenler,

c)     Üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılar, üyelerin arasında dayanışmayı güçlendirmek üzere lokal açarak işletir veya işlettirir,

d)     Kara Avcılığı Kanununun 7. Maddesinde düzenlenen Av ve Yaban Hayatının korunması ve geliştirilmesi için toplumun bilinçlendirilmesi amacı ile ulusal ve bölgesel yayın yapan televizyon ve radyo kanallarında program yapmak üzere bu kurumlarla işbirliği yapar,

e)     Gereksinimleri karşılamak ve gelir elde etmek amacı ile taşınmaz malları satın alır, inşa eder, bu mallar üzerine her türlü hakları koydurur, Derneğin amacı doğrultusunda resmi kurumlardan yer tahsisi almak için girişimde bulunur,

f)      Çevre ve Orman Bakanlığından Özel Avlak kiralamak, işletmek veya işlettirmek, Kara Avcılığı Kanununun 10. Maddesinde düzenlenen avcıların eğitilmesi ve geliştirilmesi hizmetinde kullanılmak üzere, Döner Sermayede biriken gelirlerden pay alma çalışmalarını yürütür,

g)     Üyelerine, av köpeği yetiştiriciliği, eğitimi, köpek bakım evi kurulması ve işletilmesi hizmetlerini verir,

h)     Dernek, Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunarak, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Yardım Toplama Kanunu uyarınca bağış alır ve gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile aynı amaçlı kuruluşlara bağışta bulunur,

i)      Dernek, dergi, gazete kitap ve broşür yayınlar,

j)      Dernek, Dernekler Kanununun 7., 12. Ve 24. Maddelerine uygun olarak Yardım Sandığı kurabilir, Şube ve Temsilcilikler açabilir,

k)     Dernek, Üst Kuruluşlarına veya Federasyonlara üye olabilir,

l)      Tüzükte hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 5: Yasaklar:

Dernek, siyasi amaçlı iş ve işlemlerde bulunamaz. Yasalarla yasaklanan konularla ilgilenemez.

MADDE 6: Dernek Üyeliği:

Derneğe, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, T.C. uyruklu kişiler ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler üye olabilir. Üyelik için başvuru, Dernekçe hazırlanan Üyelik Giriş Bildirgesi doldurulup imzalanarak olur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlayarak sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. İstemin reddine ilişkin Yönetim Kurulu kararı kesindir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Kuvvetleri ve Kamu Kurumlarında görevli memurlar hakkında özel yasalarla getirilen kısıtlama hükümleri saklıdır. Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunanlara, geçmişte Dernekte başarılı yöneticilik veya üyelik yapmış olanlara, Dernek adına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden tescilli ve lisanslı Atıcılık Sporu yapan kişilere, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal Üyeler, ödenti, vermek zorunda değildir, Genel Kurula katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

MADDE 7: Üyelerin Hakları:

Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Üyelikten çıkma, yazılı başvuru ile olur. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır, vekaleten oy kullanılmaz. 

MADDE 8: Dernekten çıkarılma:

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, yetki almaksızın Derneği sorumluluk altına sokanlar, Dernek aleyhine etkinlikte bulunanlar ve temyiz kudretini kaybedenler, Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılırlar.

Yüklendiği aylık ödentiyi haklı bir neden olmadan ödemeyen üyeye önce süre verilerek yazılı bir uyarı yapılır. Yazıya karşın, verilen süre içinde birikmiş ödentisini ödemeyen üyenin, Yönetim Kurulu kararı ile Üyeliğine son verilerek, Üye Kayıt Defterinden silinir. Ancak, borçları yasal yollardan alınır. Üyelikten çıkarılanlar, birikmiş ödentilerini ödemek koşulu ile, başvuruları halinde yeniden üyeliğe alınabilirler. Dernekten çıkarılan veya çıkanlar, Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

MADDE 9: Derneğin Organları:

Derneğin Organları şunlardır:

-       Genel Kurul

-       Yönetim Kurulu

-       Denetleme Kurulu

MADDE 10: Genel Kurulun Oluşturulması:

Genel Kurul, Dernek asil üyelerinden oluşturulan en yetkili Kuruldur. Genel Kurul 3 yılda bir, Yönetim Kurulunun belirleyeceği yer ve tarihte, Nisan ayında, Derneğin Merkezinde olağan toplantısını yapar. Olağanüstü toplantı ise, Yönetim ve Denetim başvurusu üzerine, en geç 1 ay içerisinde yapılır.

Yönetim Kurulunca, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi düzenlenir. Üyeler en az 15 gün önceden Genel Kurul günü, saati, yeri ve Gündemi belirtilerek yazılı olarak toplantıya çağrılır. Çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise; 2. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer belirtilir. Genel Kurul duyurusu Dernek merkezine en az 15 gün önceden asılır. İki toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri açıklanarak yazı ile üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden sonra en geç 6 ay içerisinde yapılması zorunludur. Genel Kurul birden fazla geri bırakılamaz.

MADDE 11: Gündem:

Genel Kurulda sadece gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 12: Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu asil üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 13: Genel Kurul Divanı:

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını atarak toplantı yerine girerler. Dernek Başkanı toplantıyı açarak yoklamayı yapar. Toplantı yeter sayısının bulunduğu anlaşılırsa, toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazman seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir. Hazırlanan toplantı tutanağı birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.

MADDE 14: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı konular Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.

a)     Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

b)     Yönetim Kurulunun veya Dernek Üyelerinin önereceği Tüzük değişikliğini görüşerek karara bağlamak.

c)     Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşerek aklanmalarına karar vermek.

d)     Dernek için taşınmaz mal alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

e)     Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

f)      Derneğin feshine karar vermek.

g)     Kurulmuş veya kurulacak Federasyonlara katılmak veya ayrılmak konusunda karar vermek ve yeter sayıda Federasyon delegesi seçmek.

h)     Derneğe giriş aidatını ve yıllık üye aidatını saptamak.

i)      Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelik taslağını görüşerek karara bağlamak.

j)      Yönetim Kurulunca, üyeler hakkında verilen dernek üyeliğinden çıkarma kararına itirazları karara bağlamak.

k)     Derneğin yurtiçi veya yurtdışındaki benzer amaçlı örgütlerle işbirliği yapması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

MADDE 15: Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu üç yıl için seçilen beş asil ile beş yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oyla yapılır. Derneği temsil etme yetkisi Yönetim Kurulunundur. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen beş gün içinde ilk toplantısını yaparak;

        a) Yönetim Kurulu Başkanı

        b) Başkan Yardımcısı

         c) Genel Sekreter

         d) Sayman

         e) Üye’den oluşan kurulu seçer ve görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulu toplantılarına geçerli özrü olmadan üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

        a) Dernek Genel Kurulunun kararlarını uygulamak, tüzük ve yasalarla kendisine verilen görevleri yapmak.

        b) Derneğe üye yazılımını özendirecek girişimlerde bulunmak ve bu konudaki başvuruları değerlendirerek üye kaydetmek.

       c) Dernek üyeleri hakkında disiplin işlemi yapmak.

        d) Dernek Kurulunu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak.

       e)  Tüzük değişikliği taslağına hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

           f) Genel Kurul kararı doğrultusunda Dernek için taşınmaz mal almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak.

      g) Derneğin amaçları doğrultusunda bilimsel toplantı, balo, konser, gezi, atış yarışmaları, av bayramları, kokteyl, çay, piknik ve piyango düzenlemek.

        h) Derneğin amaçları doğrultusunda benzer amaçlı yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu konuda gereken harcamaları karşılamak.

          i) Genel Kurulun verdiği yetkiyle Sandık kurmak.

        j) Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere Lokal açmak, işletmek, kiraya vermek, Lokalde çalışacak yönetici ve çalışanları atamak, parasal giderlerini karşılamak, işten çıkarmak.

         k) Tüzüğün 4. Ve 5. Maddelerindeki işleri yapmak.

MADDE 16: İç Denetim ve Denetleme Kurulu:

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilerek üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlarını gerçekleştirme çalışmalarını yılda en az bir kez denetleyerek sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Ayrıca, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

MADDE 17: Disiplin İşleri:

Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri ile ilgili olarak kendisine iletilen disipline ilişkin konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını inceler ve sonuca bağlar.

MADDE 18: Disiplin Cezaları:

Disiplin cezaları şunlardır:

         a) Yazılı uyarma

         b) Yazılı ikinci uyarma

         c) Dernek üyeliğinden çıkarma

MADDE 19: Disiplin Cezalarının Sonuçları:

Bütün cezalar Yönetim Kurulunca verilerek uygulamaya konulur. Uyarma cezası kesindir, itiraz edilemez. Üyelikten çıkarma cezası, Yönetim Kurulunun önermesi ve Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.

MADDE 20: Derneğin Gelirleri:

Derneğin gelirleri şunlardır:

          a) Giriş aidatı

         b) Yıllık üye aidatı

        c) Bağışlar, ayni yardımlar

         d) Balo, konser, yemek, çay, piyango gibi etkinliklerden sağlanan gelirler

         e) Yayın gelirleri (Dergi, gazete vs.)

         f) Lokal işletmesinden gelen gelirler

         g) Avcılık ve Atıcılık etkinliklerinden sağlanan gelirler

         h) Taşınmaz malların kira, vs. gelirleri

MADDE 21: Gelir Gider İşlemleri:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile, giderleri harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin beş yıl süre ile saklanması zorunludur. Belgelerin şekli, bastırılması, onaylanması, kullanılması ve Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin iş ve işlemler 31 Mart 2005 gün ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

MADDE 22: Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek, Genel Kurulun Yönetim Kuruluna yetki vermesi halinde, en fazla Dernek gelirlerinin 1 yılki toplamının %50’sini aşmayacak şekilde borçlanabilir. 

MADDE 23: Tutulması Zorunlu Olan Defterler:

Tutulması gereken defterlerin noterden veya Dernekler Biriminden onaylatılması zorunludur. Yönetim Kurulu bu defterlerin yasalara uygun olarak tutulmasından ve beş yıl süre ile saklanmasından sorumludur.

         a) Karar Defteri

         b) Üye Kayıt Defteri

        c) Evrak Kayıt Defteri

         d) Demirbaş Defteri

         e) İşletme Hesabı Defteri

          f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

MADDE 24: Tüzük Değişikliği ve Karar Yeter Sayısı

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurula ait olup, değişiklik gündemde yer almış ise veya hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulca görüşülerek karara bağlanır. Tüzük değişikliği toplantısına üyelerin üçte iki çoğunluğunun katılası gerekir. Birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu asil üye sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile karar verilir.

MADDE 25: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve oturma adresleri ve aldıkları görevler bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

MADDE 26: Derneğin Feshi ve Tasfiyesi:

Dernek Genel Kurulu, Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Feshe karar verilebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılmış olması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamamışsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurlu asil üye sayısının iki katından az olmamak koşulu ile, katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyu ile karar verilir.

Derneğin feshi Yönetim tarafından yerleşim yerinin en büyük Yöneticisine bir ay içinde yazı ile bildirilir.

Genel Kurulca feshe karar verilmesi halinde seçilen üç kişilik Tasfiye Kurulu, Derneğin mal varlığını Genel Kurul kararında gösterilecek duruma göre tasfiye eder.

DERNEĞİMİZE ÜYE OLMAK İÇİN;

- En az iki üyemizin referansı

- Bir defaya mahsus olmak üzere 30-TL Giriş Ücreti

- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 Adet fotoğraf

- İletişim bilgileri gerekmektedir.